Hameco is een inkoopvereniging die staat voor samenwerking met behoud van zelfstandigheid. Hameco legt haar leden niets op, maar wil slechts zaken aanreiken. Wij bieden geen commerciële formules aan, maar gaan uit van de kracht van zelfstandige ondernemers die elk op hun eigen plaats flexibel inspelen op hun lokale markt en daarmee hun eigen marktbenadering kiezen.

Hameco werkt niet met een eigen magazijn. Wij vinden dat te beperkt. Hamecoleden maken gebruik van de grote magazijnen van bedrijven als Adveo, Softcarrier, KTC en diverse grote papierleveranciers. Hamecoleden kunnen rechtstreeks inkopen bij 35 contractleveranciers. Een breed assortiment; indien gewenst kopen bij de bron en altijd tegen marktconforme inkoopvoorwaarden.

hameco-vergadering

Hameco kiest voor lage exploitatiekosten. We hebben geen dure organisatie met huisvesting- en personele kosten die door de leden moeten worden opgebracht. De contributie kan daardoor tot een minimum worden beperkt. Bij de start van het lidmaatschap wordt een entreegeld geheven van € 250,–. Verder betaalt een aangesloten bedrijf € 225,– contributie per jaar plus 1,2 promille over de omzet die volgens Hameco condities is ingekocht.

Hameco is een actieve vereniging die ervan uit gaat dat u zelf uw onderneming drijft; een vereniging die u tot niets verplicht, maar die wel ondersteuning aanbiedt; een vereniging die uw inkoop- en exploitatiekosten zo laag mogelijk houdt en aan de leden een jaarbonus uitkeert.
Indien u voor minimaal € 30.000,– per jaar inkoopt bij onze leveranciers en wat meer wilt weten over Hameco, neem dan contact met ons op.

Kernwaarden Hameco

 1. Hameco is van en voor de leden. Het belang van de leden komt dus op de eerste plaats en niet dat van de leveranciers en groothandels.
 2. Hameco blijft te allen tijde de verbindende factor tussen leden en leveranciers. Hameco zet zich ook de komende jaren in om die positie te versterken.
 3. De toegevoegde waarde van Hameco moet uit meer bestaan dan alleen het faciliteren van bonussen. Hameco zet zich in om deze meerwaarde de komende jaren te laten toenemen door het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe initiatieven.
 4. Hameco heeft een zeer divers ledenbestand. Om meer te kunnen doen voor de verschillende groepen leden wordt vanaf nu veel explicieter aandacht besteed aan de verschillende behoeften van B2B en B2C. Activiteiten worden meer vanuit het perspectief van deze twee verschillende groepen georganiseerd, waarbij overigens alle activiteiten voor iedereen toegankelijk blijven.
 5. Hameco gaat meer aandacht besteden aan het verkrijgen van inzicht in de leden, waarmee de eigen activiteiten beter kunnen worden ingezet. Daarnaast levert dit inzicht een grotere toegevoegde waarde, enerzijds doordat leden beter bediend kunnen worden en anderzijds leveranciers gerichter naar leden kunnen acteren.
 6. Hameco gaat van de leden meer commitment vragen in de keuze voor de aangesloten leveranciers (meer keurslijf inclusief het maken van jaarafspraken), zodat ook naar de toekomst toe de afspraken met leveranciers doorgezet kunnen worden. Hameco neemt het daarbij op zich om leden meer te informeren over de mogelijkheden bij leveranciers.Dat commitment kan er ook voor zorgen dat we in de toekomst met minder leveranciers zaken afspraken maken, ook zij verlangen commitment.
 7. Hameco gaat onderzoeken of er naast productleveranciers ook leveranciers in de dienstverlening opgenomen kunnen worden (en zo ja, onder welke voorwaarden) om het aanbod naar de leden te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere:
  – Accountancy en boekhouding
  – Marketing en reclame
  – Innovatie- en organisatieadvies
  – Bouw en winkelinrichting
  – Kassasystemen
  – Opleidingen
  – Tevens onderzoek doen naar de mogelijkheden om meerdere branches onder te brengen en daarmee de dienstverlening (en de ledengroep en de leveranciersgroep) uit te breiden.
 8. Om de leden beter te bereiken gaat Hameco het accent meer leggen op regionale en/of thematische bijeenkomsten voor groepen gelijkgestemde leden. Accent komt daarbij ook meer te liggen op de sociale contacten, netwerken, het elkaar beter leren kennen en leren van elkaar. Aandacht voor vakinhoud (samen met leveranciers), aandacht voor ondernemerschap, aandacht voor de individuele en gezamenlijke toekomst.
 9. Hameco gaat zich inspannen om voor leden op te treden als kanaal voor marketing en gaat nader onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn. Voor het uitvoeren van activiteiten op dit gebied wordt – afhankelijk van de uitkomsten van het nadere onderzoek – gezocht naar een passende professionele partij die Hameco hierin kan ondersteunen.
 10. Hameco gaat een ‘eigen’ bestelplatform voeren (in samenwerking met leveranciers) om de eigen positionering op het gebied van inkoop en verkoop voor de leden steviger te maken. Alle leveranciers kunnen zich hier bij aansluiten. Het gehele assortiment van de verschillende leveranciers moet hiermee beschikbaar komen (in tegenstelling tot de deelassortimenten die nu via groothandels beschikbaar zijn).